សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។
  • alibaba-sns
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • youtube

វិញ្ញាបនប័ត្រ

license

Patent for invention

Utility patent

Scan of MAZEL registration Certificate

KOALA Registration Certificate (front)

BSCI

ប៊ីស៊ីអេអាយ - ឈ្មោះពេញនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការអនុលោមតាមសង្គមធុរកិច្ច។
គំនិតផ្តួចផ្តើមអនុវត្តតាមសង្គមធុរកិច្ច (ប៊ីស៊ីអេសអាយ) មានគោលបំណងអនុវត្តដំណើរការបង្រួបបង្រួមដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតផលិតផលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍។